ورود و ثبت نام

بسته های مشاوره

VIP

بسته مشاوره ای VIP
تومان 45,570,000
 • برنامه ریزی انفرادی : هفتگی
 • تماس : صوتی و تصویری + دسترسی به دستیار مشاور در 24 ساعت شبانه روز
 • گزارش مطالعه : هر شب
 • تحلیل و بررسی روند مطالعه : توسط تیم مشاوره | مشاور ارشد و سرپرست رشته (روزانه)
 • بازخورد به اولیاء : درصورت رضایت اولیا روزانه
 • همایش های متفاوت شو : 24 همایش
 • آزمون : هفتگی
 • تحلیل و بررسی آزمون : هفتگی
 • تدریس نکته و تست : تمامی دروس (عمومی و اختصاصی)
 • برنامه ریزی دوران طلایی نوروز : اختصاصی
 • رفع اشکال تمامی دروس : انفرادی
 • مشاوره روانشناسی : دارد
 • مشاور تغذیه : دارد
 • پکیچ جمع بندی : دارد
 • معرفی منابع کنکوری : دارد
 • انتخاب رشته : دارد

الماس

بسته مشاوره ای الماس
تومان 24,720,000
 • برنامه ریزی انفرادی : هفتگی
 • تماس : صوتی و تصویری + دسترسی به دستیار مشاور روزی 1 ساعت
 • گزارش مطالعه : هر شب
 • تحلیل و بررسی روند مطالعه : توسط ناضر | دستیار مشاور و سرپرست رشته (روزانه)
 • بازخورد به اولیاء : هر ۲ روز
 • همایش های متفاوت شو : 24 همایش
 • آزمون : هفتگی
 • تحلیل و بررسی آزمون : هفتگی
 • تدریس نکته و تست : 2 درس عمومی و 2 درس تخصصی
 • برنامه ریزی دوران طلایی نوروز : ندارد
 • رفع اشکال تمامی دروس : نیمه خصوصی
 • مشاوره روانشناسی : دارد
 • مشاور تغذیه : ندارد
 • پکیچ جمع بندی : دارد
 • معرفی منابع کنکوری : دارد
 • انتخاب رشته : دارد

طلایی

بسته مشاوره ای طلایی
تومان 7,650,000
 • برنامه ریزی انفرادی : هفتگی
 • تماس : صوتی + روزانه
 • گزارش مطالعه : هر شب
 • تحلیل و بررسی روند مطالعه : توسط سرپرست دستیار (روزانه)
 • بازخورد به اولیاء : 3 روز در هفته
 • همایش های متفاوت شو : 12 همایش
 • آزمون : 2 هفتگی
 • تحلیل و بررسی آزمون : 2 هفتگی
 • تدریس نکته و تست : 1 درس عمومی
 • برنامه ریزی دوران طلایی نوروز : ندارد
 • رفع اشکال تمامی دروس : گروهی
 • مشاوره روانشناسی : ندارد
 • مشاور تغذیه : ندارد
 • پکیچ جمع بندی : ندارد
 • معرفی منابع کنکوری : دارد
 • انتخاب رشته : ندارد

نقره ای

بسته مشاوره ای نقره ای
تومان 4,750,000
 • برنامه ریزی انفرادی : 2 هفتگی
 • تماس : صوتی + 2 بار در هفته
 • گزارش مطالعه : 3 روز در هفته
 • تحلیل و بررسی روند مطالعه : توسط دستیار (روزانه)
 • بازخورد به اولیاء : ندارد
 • همایش های متفاوت شو : 6 همایش
 • آزمون : ماهانه
 • تحلیل و بررسی آزمون : ماهانه
 • تدریس نکته و تست : 1 درس تخصصی
 • برنامه ریزی دوران طلایی نوروز : ندارد
 • رفع اشکال تمامی دروس : ندارد
 • مشاوره روانشناسی : ندارد
 • مشاور تغذیه : ندارد
 • پکیچ جمع بندی : ندارد
 • معرفی منابع کنکوری : دارد
 • انتخاب رشته : ندارد

برنز

بسته مشاوره ای برنز
تومان 2,850,000
 • برنامه ریزی انفرادی : 2 هفتگی
 • تماس : صوتی + 1 بار در هفته
 • گزارش مطالعه : هفتگی
 • تحلیل و بررسی روند مطالعه : توسط دستیار 3 روز در هفته
 • بازخورد به اولیاء : ندارد
 • همایش های متفاوت شو : 6 همایش
 • آزمون : ماهانه
 • تحلیل و بررسی آزمون : ماهانه
 • تدریس نکته و تست : ندارد
 • برنامه ریزی دوران طلایی نوروز : ندارد
 • رفع اشکال تمامی دروس : ندارد
 • مشاوره روانشناسی : ندارد
 • مشاور تغذیه : ندارد
 • پکیچ جمع بندی : ندارد
 • معرفی منابع کنکوری : دارد
 • انتخاب رشته : ندارد