1

مطالب را به خوبی برای دیگران بیان می کنم.

 • 1

  اصلا

 • 2

  کم

 • 3

  متوسط

 • 4

  زیاد

 • 5

  بسیار