1

به کتاب عالقه دارم و به صورت مرتب مطالعه می کنم.

 • 1

  اصلا

 • 2

  کم

 • 3

  متوسط

 • 4

  زیاد

 • 5

  بسیار