ورود و ثبت نام

آزمون ها

آزمون ها رو از اینجا دانلود کنید ...

" آزمون فعال : ماه آذر "

آزمون شماره 19  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 20  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 21  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 22  (تاریخ 1400/09/26)       تجربی            ریاضی            انسانی

 

بعد از برگزاری قرار خواهد گرفت

بعد از برگزاری قرار خواهد گرفت

بعد از برگزاری قرار خواهد گرفت

نکته : فیلم تحلیل آزمون ها تا چند روز آینده در سایت قرار می گیرد

“اگر می خواهید زودتر از بقیه مطلع شوید شماره خود را ثبت نمایید”