ورود و ثبت نام

آزمون ها

andishe_slider-2222

آزمون ها رو از اینجا دانلود کنید ...

آزمون شماره 19  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 20  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 21  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 22  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

 

آزمون شماره 23  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 24  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 25  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 26  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 27  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 28  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 29  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 30  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

 

آزمون شماره 31  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 32  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 33  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 34  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

 

آزمون شماره 35  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 36  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 37  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 38  (فعال تا 24 ساعت)       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 39  (    بعد از برگزاری   )       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 40  (    بعد از برگزاری   )       تجربی            ریاضی            انسانی

آزمون شماره 41  (    بعد از برگزاری   )       تجربی            ریاضی            انسانی

 

نکته : فیلم تحلیل آزمون ها تا چند روز آینده در سایت قرار می گیرد

“اگر می خواهید زودتر از بقیه مطلع شوید شماره خود را ثبت نمایید”