کاربر میهمان

جدیدترین محصولات

پرفروشترین محصولات

مشتق و کاربرد مشتق

در این مجموعه آموزشی ، ضمن  تدریس  نکته به نکته  مبحث مشتق و کاربرد مشتق مطالب زیر را تحت عنوان آهنگ  متوسط  و لحظه ای  تغییر تابع ، روابط مشتق گیری به طور کامل ،مشتق رابطه ضمنی ، مشتق توابع خاص ، معادلات خطوط مماس  و قائم  بر منحنی ، نقطه بحرانی ، اکسترمم های مطلق و اکسترمم های نسبی توابع ، صعودی و نزولی ، تقعر منحنی ، نقطه عطف ، بررسی نمودار تابع درجه سوم  تدریس شده است حل مثال های منتخب و تست های کنکور متنوع چنانچه بسیار جدی ازاین مجموعه استفاده شود به جرات مدعی هستیم درصد بالای 80 را در کنکور کسب خواهید کرد    

اسید و باز

 دراین مجموعه آموزشی ، ضمن تدریس نکته به نکته مبحث اسید و باز مطالب زیر تدریس شده است تفسیر پایه ای مفاهیم و نظریه های دانشمندان در خصوص اسید و باز ، اسید و باز مزدوج ، اسیدهای قوی و ضعیف ، PH و محاسبه آن در اسید ها و بازها ، اسیدهای کربوکسیلیک   ،آب خالص ، بازهای آلی( آمین ) ، واکنش آبکافت ، واکنش استری شدن ، محلول های بافر حل برترین  مسائل و تست های کنکور ،  چنانچه بسیار جدی ازاین مجموعه استفاده شود به جرات مدعی  هستیم  درصد بالای  70 را  در کنکور آتی  کسب خواهید کرد   .  

اسید و باز

 دراین مجموعه آموزشی ، ضمن تدریس نکته به نکته مبحث اسید و باز مطالب زیر تدریس شده است تفسیر پایه ای مفاهیم و نظریه های دانشمندان در خصوص اسید و باز ، اسید و باز مزدوج ، اسیدهای قوی و ضعیف ، PH و محاسبه آن در اسید ها و بازها ، اسیدهای کربوکسیلیک   ،آب خالص ، بازهای آلی( آمین ) ، واکنش آبکافت ، واکنش استری شدن ، محلول های بافر حل برترین  مسائل و تست های کنکور ،  چنانچه بسیار جدی ازاین مجموعه استفاده شود به جرات مدعی  هستیم  درصد بالای  70 را  در کنکور آتی  کسب خواهید کرد   .  

هندسه

 دراین مجموعه سعی شده است تدریس کامل کتاب در قالب حل نمونه سئوالات امتحانی باشد تا دانش آموز علاوه بر یادگیری درس با سئوالات نهایی که از فصل های استدلال در هندسه ،دایره تبدیل ها ، هندسه در فضا طراحی شده است آشنا شده و قادر باشد درک  بهتری از سئوالات قابل  طرح در آزمون ها داشته باشد ، همچنین نکات و راه حل های  قابل قبول جهت استفاده درآزمون به صورت ماهرانه تدریس شده است چنانچه بسیار جدی ازاین مجموعه استفاده شود به جرات مدعی هستیم نمره بالای  18 را  در امتحانات کسب خواهید کرد